Овере

Поштовани грађани,

 

По одредбама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/14 и 22/15), Основни суд у Новом Саду од 01.03.2017. године није више надлежан за оверавање потписа, рукописа и преписа, те стога грађани више неће бити у могућности да наведене послове обаве пред овим судом, осим за општину Бачки Петровац, у којој Основни суд у Новом Саду, поред општинске управе, као поверени посао задржава надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа и након 01.03.2017. године, а све до именовања јавног бележника за ову општину.

 

Основни суд у Новом Саду послове овере обављаће искључиво у својој пријемној канцеларији и то у: општини Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6 (уторком), за грађане који имају пребивалиште на територији ове општине.

 

Странка је дужна да приликом овере докумената, службенику овере прикаже:

 

-          личну карту или пасош (страна лица искључиво пасош),уколико оверу захтева правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР-а за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР-а у фотокопији које задржава суд,

-          примерке докумената који се оверавају

-          признаницу о уплаћеној такси или судске таксене марке у одговарајућем износу

 

                Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама ("Сл. гласник РС“ бр.28/94, ...106/15).

 

Број жиро рачуна Основног суда у Новом Саду на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:

 

бр. рачуна: 840-29663845-79

број модела 97 позив на број 26-223-106399502

шифра плаћање: 153

сврха уплате: овера потписа

прималац: РСТ Основни суд Нови Сад

 

ОВЕРА УГОВОРА

 

Дана 01.09.2014. године почео је са применом Закон о јавном бележништву (Сл. гласник РС“ број 31/11, ...106/15)

 

Након ступања на снагу Закона о јавном бележништву судови више не врше овере потписа на уговорима који се односе на располагање непокретностима.

 

Ове врсте уговора сада можете сачинити и оверити у форми јавнобележничког записа код јавних бележника.

 

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ:

Приликом овере фотокопије документа странке морају службенику овере приложити оригинални примерак документа на увид.

 

Потребна документација: минимум 2 (два) примерка фотокопије документа за који се врши овера, од којих један примерак задржава Суд.

 

признаницу о уплаћеној такси: Први табак (лист А4) је 230,00 динара, а сваки следећи лист (А4) је 160,00 динара по једној овери.

 

 

 

ОВЕРА ПОТПИСА:

Таксе и потребна документа за поједине овере потписа:

 

ОП образац - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка ОП обрасца и фотокопију личне карте.

такса за оверу износи 230,00 динара.

 

 

ОВЛАШЋЕЊА И ПУНОМОЋИ

потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 

такса за оверу износи 560,00 динара.

Специјалне пуномоћи које се односе на промет непокретности странке више не могу оверити у суду.

 

ИЗЈАВА - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 

такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

САГЛАСНОСТ - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 

 

такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.