Оснивање и циљеви Службе за информисање

 

Одлуком председнице суда, судије Тамаре Радовић, у Основном суду у Новом Саду основана је Служба за информисање. Циљ Службе за информисање је да својим редовним активностима кроз непосредну комуникацију са средствима јавног информисања и уређивањем интернет сајта, редовно и ажурно информише јавност о судским поступцима који се воде пред Основним судом у Новом Саду, а за које постоји интересовање јавности, пружа  информације које су од значаја за приступ грађана суду, информише јавност о резултатима рада суда и о додатним активностима судија и других запослених, као и о ставовима и мишљењима из судских одлука донетих по редовним и ванредним правним лековима са подручја овог суда са циљем праћења судске праксе.

Ажурним, потпуним и тачним извештавањем средстава јавног информисања о раду и резултатима рада Основног суда у Новом Саду, остварује се транспарентан рад суда, подстиче се унутрашња сарадња и размена информација између самих запослених, афирмише се одговорност и значај рада у правосуђу, као и стручно усавршавање и ажуран рад свих запослених у суду, што коначно има за циљ повећање поверења грађана у рад суда.

Служба за информисање  Основног суда у Новом Саду