Судије

Законом о судијама („Службени гласник Републике Србије“ бр.10/2023) уређују се положај судије, неспојивост са судијском функцијом, вредновање рада судије, материјални положај судије, услови и поступак за избор судије, престанак судијске функције, положај председника суда, положај судије поротника и дисциплинска одговорност судије.

За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан за вршење судијске функције.

У  Основном суду у Новом Саду судијску функцију обавља 85 судија.

Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова. Годишњи распоред послова утврђује се и усваја на седници свих судија, најкасније до 01.новембра текуће године за наредну годину.


Судије Основног суда у Новом Саду по судским одељењима:

1. У судској згради у улици Сутјеска број 3

  

  

 

     ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК 

 

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 

 1.

 Љубинка Чеман

 2.спрат

 271

 

 

 2.

 Татјана Жарковић

 2. спрат

 271

 

 

 3.

 Бранислава Перишић

 2. спрат

 272-a

 

 

 4.

 Стеван Павлов

 2. спрат 

 205

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судијa

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Синиша Надрљански

 1. спрат

 174

 

 2.

 Милијана Ташин

 2. спрат

 202

 

 3.

 Даниела Вемић

 2. спрат

 269

 

 4.

 Душан Дакић

 1. спрат

 164

 

 5.

 Сандра Гавански

 2. спрат

 270

 

 6.

 Јелена Мадић

 1. спрат

 114

 

 7.

 Бранка Поповић

 1. спрат

 159

 

 8.

 Драган Мутибарић

 1. спрат

 168

 

 9.

 Мара Вукмировић

 1. спрат

 109

 

 10.

 Снежана Грозданић

 2. спрат

 272

 

 11.

 Мирослав Чонић

 2. спрат

 251

 

 12.

 Милана Гргић

 2. спрат

 273

 

 13.

 Бранкица Тодоровић

 1. спрат

 110

 

 14.

 Снежана Орловић

 2. спрат

 267

 

 15.

 Снежана Жмукић 

 2. спрат 

 274

 

 16.

 Јелица Милићевић

 1. спрат

 171

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судијa

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Мирјана Вицковић

 1. спрат

 161

 

 2.

 Mилица Јанча

 2. спрат

 277

 

 3.

 Јасмина Гаврић

 1. спрат

 174

 

 4.

 Ивана Карапанџић

 2. спрат

 260

 

 5.

 Сенка Бајило

 приземље

 34-a

 

 6.

 Ана Грубер

 1. спрат

 108

 

 7.

 Адамек Растилав 

 приземље

 33

 

 8.

 Наташа Стреховски

 1. спрат

 175-a

 

 9.

 Јелена Богадновић Малешевић

 1. спрат

 176

 

 10.

 Kатарина Вујовић

 1. спрат

 166

 

 11.

 Тамара Куцурац

 приземље

 28

 

 12.

 Бранислава Дебељачки

 приземље

 29-a

 

 13.

 Мирна Вујичић Бурсаћ

 1. спрат

 157-а

 

 14.

 Драгица Медан

 2. спрат

 266

 

 15.

 Taња Дробњак

 2. спрат

 263

 

 16.

 Милица Ђурић

 1.спрат

 170

 

 17.

 Вера Вујичић Марић

 1. спрат

 155-a

 

 18.

 Татјана Мандић

 1. спрат

 155

 

 19.

 Бојан Котур 

 1. спрат

 163

 

 20.

 Љиљана Батало

 приземље

 29-б

 

 21.

 Бранка Косовац

 1. спрат

 170-б

 

 22.

 Драгaна Митрић Савић

 1. спрат

 162-а

 

 23.

 Александра Мусић

 1. спрат

 158

 

 24.

 Aлександар Недељков

 приземље

 30

 

 25.

 Марко Петровић

 приземље

 30-а

 

 26.

 Јелена Павловић

 1. спрат

 160

 

 27.

 Рада Матанић

 1. спрат

 157

 

 28.

 Оливера Била

 1. спрат

 176-a

 

 29.

 Драгана Пејовић

 1. спрат

 170-a

 

 30.

 Снежана Петровић Укропина

 2. спрат

 253

 

 31.

 Мирна Попов Ружичић

 1. спрат

 115

 

 32.

 Марија Козлина

 приземље

 32

 

 33.

 Срђан Пуповић 

 1. спрат 

 172

 

 34.

 Маја Боровац

 2. спрат

 264

 

 35.

 Тимеа   Тот

 2. спрат

 261

 

 36.

 Мaja Рис Соса

 2. спрат

 204

 

 37.

 Мирјана  Шпоња

 приземље

 34-б

 

 38.

 Слађана Тутуш

 приземље

 29-ц

 

 39.

 Драгана Камберовић

 2. спрат

 262

 

 40.

 Светлана Митровић

 приземље

 27-а

 

 41.

 Маја Бакарић

 2. спрат

 252-а 

 

 42.

 Милош Секулић

 приземље

 33-а

 

 43.

 Мирна Џелетовић

 породиљско 

 одсуство

 

 44.

 Данијела Козомора

 2. спрат

 278

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      ОДЕЉЕЊЕ ПОРОДИЧНИХ СПОРОВА

 

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 

 1.

 Mирјана Родић

 1. спрат

 165

 

 

 2.

 Бојана Вујић

 2. спрат

 210

 

 

 3.

 Татјана Пемац Јакубец

 2. спрат

 259

 

 

 4.

 Вера Милишић

 1. спрат

 111

 

 

 5.

 Александра Херак

 1. спрат

 169

 

 

 6.

 Јелена Обренов

 1. спрат

 156-а

 

 

 

 

      ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

 

 судија

 спрат

 број суднице

 

 

 1.

 Леона Русковски  Дорогхази

 1. спрат

 176-ц

 

 2.

 Слободанка Милић Жабаљац

 приземље

 34-ц

 

 3.

 Ана Бељкаш

 1. спрат

 157

 

 4.

 Анa Бурић

 2. спрат

 252

 

 5.

 Јелена Тороман

 2. спрат

 273-а

 

 6.

 Весна Мићин

 приземље

 34

 

 7.

 Дејана Илић

 2.спрат

 275

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судија

 спрат

 број суднице

 1.

 Снежана Николић

 приземље

 31

 2.

 Александар Чакић

  

  

 3.

 Нера Келечевић

 приземље

 27

 4.

 Александра Јокановић

 приземље

 34д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. У судској згради на Булевару Ослобођења број 58 у којој је смештен Прекршајни суд у Новом Саду

 

   ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 судија

 спрат

 број суднице

 1.

 Радомир Штула

 приземље

 10-а

 2.

 Гордана Кесер

 приземље

 8

 3.

 Даниела Котарлић

 приземље

 9

 4.

 Бранислава Десница

 приземље

 10-б