Упознајте Службу за информисање

 

Службу за информисање чине судије са дугогодишњим искуством у области сарадње судова са средствима јавног информисања, као и судијски сарадници са дугогодишњим искуством у кривичној, грађанској и извршној области права.

 

Чланови Службе за информисање су:

Свјетлана Радовановић - судијски сарадник и портпарол Основног суда у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду уписала је 2007. године и на истом је дипломирала 2011. године. Приправничку праксу у периоду од две године, у циљу стручног оспособљавања за полагање правосудног испита, обављала је у Основном суду у Новом Саду, а Правосудни испит положила је у октобру 2014. године. У Основном суду у Новом Саду засновала је радни однос 2016. године, као сарадник на извршном одељењу, а од 2019. године је у звању самосталног саветника ванпретресног већа кривичног одељења Основног суда у Новом Саду, где је распоређена и данас. Поред тога, од јануара 2020. године обавља и послове портпарола Основног суда у Новом Саду, те је члан Службе за информисање овог суда. Судијски испит положила је у мају 2021. године.

Драган Петронијевић – судијски сарадник Службе за информисање

Након краткотрајног бављења адвокатуром, током 2020. године, запошљава се у Основни суд у Новом Саду, на место судијског сарадника, где ради и данас. У Основном суду у Новом Саду распоређен је у грађанско одељење, где oбавља стручне послове израде нацрта судских одлука, проучава правна питања и врши припрему за поступање у парничним предметима. Такође, као судијски сарадник, обавља и послове у одељењу судске праксе овог суда за грађанскоправну област, те у склопу тих послова прати новине и актуелности у судској пракси, о истима обавештава судије грађанског одељења, које послове такође, поред осталог ангажовања у Служби, обавља и као члан Службе за информисање Основног суда у Новом Саду.

Снежана Жмукић - судијски сарадник Службе за информисање

Дипломирала је на Правном факултету у Косовској Митровици 2002. године. Приправничку праксу у периоду од две године, у циљу стручног оспособљавања за полагање правосудног испита, обављала је у Основном суду у Новом Саду, те је Правосудни испит положила 2006. године, након чега је у периоду од 2007. до 2010. године била запослена као правник у приватној фирми. У Основни суд у Новом Саду примљена је у радни однос 15.03.2010. године на радно место судијског помоћника, где је од дана 04.06. 2012. године стекла звање Вишег судијског сарадника, а данас - Самосталног саветника на Кривичном одељењу. Судијски испит положила је дана 14.06.2018. године. Дана 14.02.2022. године завршила је Основну обуку за посреднике у решавању спорова - медијаторе, а као члан Службе за информисање овог суда, активно доприноси пословима Службе који се односе на праћење судске праксе у области кривично-правне материје. Говори енглески и руски језик.

Милица Пупић - судијски сарадник Службе за информисање

Након завршеног Правног факултета Универзитета у Новом Саду, приправнички стаж обављала је у Вишем суду у Новом Саду у периоду од 2014. до 2016. године. Правосудни испит положила је 2017. године, а потом у фебруару 2018. године, засновала је радни однос у Основном суду у Новом Саду, као судијски помоћник на кривичном одељењу на ком је била распоређена до краја 2018. године. Након тога, распоредом послова судијских помоћника, распоређена је на извршно одељење, а недуго затим, на парнично одељење. Сада је судијски помоћник на парничном одељењу у звању Вишег судијског сарадника, као и члан Службе за информисање Основног суда у Новом Саду, те као члан исте активно доприноси пословима Службе који се односе на праћење судске праксе у области грађанско-правне материје. Судијски испит положила је у децембру 2021. године.

Нина Јевић - Секретар суда и члан Службе за информисање

Нина Јевић је рођена дана 14.08.1992. године у Сремској Митровици, а дипломирала је током 2016. године на Правном факултету у Новом Саду, на општем смеру. Током 2017. године завршила је  мастер студије на истом факултету и одбранила завршни рад на тему -  ,,Накнада неимовинске штете због претрпљеног страха.“ Након завршеног факултета, обављала је послове судијског приправника у Основном суду у Новом Саду, где је на свим судским одељењима израђивала нацрте судских одлука – пресуда и решења, присуствовала је расправама и пратила суђења, упознавала се са важећим прописима и актуелном судском праксом, те је помагала судијама у обављању свих пратећих послова. Поред наведеног, током приправничког стажа, учествовала је и у симулацијама суђења, где је прошла кроз улоге свих учесника у судском поступку - вештака, сведока, пуномоћника и судије. Након положеног правосудног испита, распоређена је на Одељење за радне спорове Основног суда у Новом Саду, као судијски помоћник, да би потом почев од дана 09.11.2021. године, почела да обавља послове секретара Основног суда у Новом Саду. 

 

Руководилац Службе за информисање: Ивана Карапанџић - судија у парничном одељењу Основног суда у Новом Саду.

Заменици руководиоца Службе за информисање: Милица Јанча, судија у парничном одељењу Основног суда у Новом Саду и Милијана Ташин, судија у кривичном одељењу Основног суда у Новом Саду.