Упознајте Службу за информисање

 

Службу за информисање чине судије са дугогодишњим искуством у области сарадње судова са средствима јавног информисања, као и судијски сарадници са дугогодишњим искуством у кривичној, грађанској и извршној области права.

 

Чланови Службе за информисање су:

Свјетлана Радовановић - судијски сарадник и портпарол Основног суда у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду уписала је 2007. године и на истом је дипломирала 2011. године. Приправничку праксу у периоду од две године, у циљу стручног оспособљавања за полагање правосудног испита, обављала је у Основном суду у Новом Саду, а Правосудни испит положила је у октобру 2014. године. У Основном суду у Новом Саду засновала је радни однос 2016. године, као сарадник на извршном одељењу, а од 2019. године је у звању самосталног саветника ванпретресног већа кривичног одељења Основног суда у Новом Саду, где је распоређена и данас. Поред тога, од јануара 2020. године обавља и послове портпарола Основног суда у Новом Саду, те је члан Службе за информисање овог суда. Судијски испит положила је у мају 2021. године.

Сања Жигић - судијски сарадник и портпарол Основног суда у Новом Саду

Драган Перонијевић - судијски сарадник Службе за информисање 

Након краткотрајног бављења адвокатуром, током 2020. године, запошљава се у Основни суд у Новом Саду, на место судијског сарадника, где ради и данас. У Основном суду у Новом Саду распоређен је у грађанско одељење, где oбавља стручне послове израде нацрта судских одлука, проучава правна питања и врши припрему за поступање у парничним предметима. Такође, као судијски сарадник, обавља и послове у одељењу судске праксе овог суда за грађанскоправну област, те у склопу тих послова прати новине и актуелности у судској пракси, о истима обавештава судије грађанског одељења, које послове такође, поред осталог ангажовања у Служби, обавља и као члан Службе за информисање Основног суда у Новом Саду.

Нина Јевић Королија - Секретар суда и члан Службе за информисање

Нина Јевић је рођена дана 14.08.1992. године у Сремској Митровици, а дипломирала је током 2016. године на Правном факултету у Новом Саду, на општем смеру. Током 2017. године завршила је  мастер студије на истом факултету и одбранила завршни рад на тему -  ,,Накнада неимовинске штете због претрпљеног страха.“ Након завршеног факултета, обављала је послове судијског приправника у Основном суду у Новом Саду, где је на свим судским одељењима израђивала нацрте судских одлука – пресуда и решења, присуствовала је расправама и пратила суђења, упознавала се са важећим прописима и актуелном судском праксом, те је помагала судијама у обављању свих пратећих послова. Поред наведеног, током приправничког стажа, учествовала је и у симулацијама суђења, где је прошла кроз улоге свих учесника у судском поступку - вештака, сведока, пуномоћника и судије. Након положеног правосудног испита, распоређена је на Одељење за радне спорове Основног суда у Новом Саду, као судијски помоћник, да би потом почев од дана 09.11.2021. године, почела да обавља послове секретара Основног суда у Новом Саду. 

 

Руководилац Службе за информисање: Ивана Карапанџић - судија Парничног одељења Основног суда у Новом Саду.

Заменици руководиоца Службе за информисање: Милица Јанча, судија Парничног одељења Основног суда у Новом Саду и Милијана Ташин, судија Кривичног одељења Основног суда у Новом Саду. 

Члан Службе за информисање: Снежана Грозданић, судија Кривичног одељења Основног суда у Новом Саду.