У складу са чл. 88 Закона о јавним набавкама "Службени гласник РС" број 91/2019, Основни суд у Новом Саду објављује план јавних набавки и све његове касније измене и допуне на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.