Активности Службе за информисање

 

Приликом оснивања Службе за информисање одржан је мотивационо-радни састанак свих чланова Службе са председницом Основног суда у Новом Саду, судијом Тамаром Радовић, где су установљене надлежности и дужности Службе за информисање, као и циљеви који се желе постићи формирањем исте.

Потом је председница Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић, одржала састанак са председницима свих одељења Основног суда у Новом Саду, на ком је представљена Служба за информисање уз отворени позив председницима одељења на сарадњу и међусобно обавештавање у вези са свим предметима из области рада суда, за које постоји интересовање јавности.

Дана 07.03.2022. године чланови Службе за информисање су присуствовали седници Кривичног одељења Основног суда у Новом Саду, како би свим присутним судијама и судијским сарадницима тог одељења, представили сврху, циљ и планиране активности Службе за информисање. На истом састанку, руководилац Службе за информисање, судија Карапанџић Ивана, позвала је колеге са седнице кривичног одељења на учешће и интеракцију, односно активно обавештавање Службе о свим предметима за које постоји интересовање јавности и медија, извештавање о резултатима рада на кривичном одељењу, стручним усавршавањима судија и осталих запослених са овог одељења и о другим важним темама које могу бити од значаја за грађане.

У наредном периоду Служба ће се на исти начин представити и судијама и осталим запосленима са свих осталих одељења, те ће континуирано и у наредном периоду радити на подстицању запослених на сарадњу, пружање информација о предметима за које постоји интерес јавности, извештавање о резултатима рада и стручним усавршавањима запослених, а све са циљем унапређења односа судова и јавности и повећања њиховог међусобног разумевања, како би се срушиле предрасуде о недодирљивости и недоступности судова за јавност.

Од самог оснивања, Служба за информисање се предано бави потпуним преуређењем интернет странице Основног суда у Новом Саду и креирањем нових рубрика и текстова намењених како грађанима, тако и запосленима у суду. Кроз реорганизацију сајта Служба настоји да детаљније представи рад и резултате рада суда, подстакне унутрашњу сарадњу и размену информација између запослених, афирмише вредност, одговорност и значај рада у правосуђу. Сајт је већ обогаћен и допуњен новим текстовима и информацијама којима се сваки посетилац сајта упознаје са радом суда, начином на који да дође до информација које га интересују, као и до образаца и докумената који су му потребни да би користио неку од услуга које суд пружа, те актуелним распоредом судница и судија, као и других служби у суду.

Служба за информисање Основног суда у Новом Саду од самог оснивања активно ради на креирању и објављивању нових вести које су од значаја за суд и странке, или за које постоји интересовање јавности и медија. Служба је на веб страници Основног суда у Новом Саду, у првих три недеље рада, већ објавила 10 нових вести. Служба ће наставити да ради на праћењу и припреми нових вести којима ће обавештавати јавност о важним догађајима у суду, о активностима суда, судија и других запослених, предметима који изазивају пажњу јавности и о променама у раду и организацији суда које могу бити од значаја за грађане. Све  будуће вести ће се, као и до сада, налазити на почетној страници сајта и као такве ће бити доступне свима – и грађанима и запосленима у суду.

Служба за информисање је увидела да и судска пракса представља вид информисања те свакодневно прати новине у судској пракси и о томе извештава јавност на интернет страници суда „Судска пракса и е-билтен“ и „Вести“. Циљ свакодневног праћења судске праксе јесте обавештавање како запослених, тако и грађана, о заузетим правним ставовима у правоснажним судским одлукама. Служба за информисање редовно објављује најновију судску праксу у виду кратких нотификација које су од значаја за брзо информисање грађана и запослених о одређеном правном ставу у грађанској или кривичној области права, те креирањем нових правних сентенци које садрже став суда о одређеном правном питању и део образложења конкретне правоснажне судске одлуке у којој је тај став изнет. Тако је у оквиру постојеће рубрике „Судска пракса и е-билтен“ уведена новина у виду „Кратких вести из судске праксе“. Наведене вести можете пронаћи у картицама подељеним на „Грађанско право“ и „Кривично право“ у којима је на сажет начин изнета суштина појединих правноснажних одлука у наведеним областима.