Активности Службе за информисање

Одлуком председнице суда, судије Тамаре Радовић, у Основном суду у Новом Саду основана је Служба за информисање. Све активности Службе за информисање спроводе се у сарадњи са судском управом Основног суда у Новом Саду, са циљем што свеобухватнијег обавештавања јавности о раду суда и ради транспарентног рада суда.

 

Портпароли суда обављају послове информисања, контакта суда са јавношћу и медијима, као и уређење веб сајта суда, у оквиру чега:

1. прате промене у организацији и раду суда, те у складу са истима, ажурирају и допуњују информације и рубрике на веб сајту суда; 2. објављују на веб сајту суда саопштења за јавност и вести о свим општим променама у организацији и раду суда које су значајне за странке, стручну и општу јавност (вести и саопштења о променама и прерасподелама реферада судија, ступању на функцију и о престанку функција судија у овом суду, променама распореда судница…); 3. врше ажурирање Информатора о раду суда, у складу са Упутством за израду и објављивање Информатора о раду органа јавне власти (,,Службени гласник РС“, бр. 10/2022); 4. прате ток предмета и припремају, те објављују на веб сајту суда, саопштења за јавност и вести о предметима за које постоји интересовање јавности; 5. прате упите новинара са infosluzba@ns.os.sud.rs, те одговарају на питања новинара о поступцима који су у току пред овим судом; 6. објављују вести о додатним активностима и стручном усавршавању судија и других запослених са свих одељења Основног суда у Новом Саду; 7. прикупљају информације од значаја за обављање послова Службе за информисање, подстичу запослене на достављање информација Служби за информисање, са циљем реализовања активности Службе за информисање и унапређења њеног рада; 8. планирају и организују конференције за новинаре, састанке са новинарима, јавна иступања у медијима испред Основног суда у Новом Саду; 9. у сарадњи са Портпаролима других судова у згради правосудних органа, припремају и реализују заједничке активности свих судова;  10. прате и објављују вести о стручној пракси и приправништву у суду, као и о сарадњи суда са другим државним органима и установама, те предметним садржајем, поред објаве вести, ажурирају рубрике на веб сајту: 11. сачињавају фотографије за потребе објављивања свих вести и рубрика на веб сајту и визуeлног унапређења сајта.

 

Остали чланови Службе за информисање

1. прате ставове и мишљења у одлукама донетим по редовним и ванредним правним лековима са подручја овог суда из области Грађанског права и Кривичног права.

2. сачињавају и на сајту суда објављују кратке сентенце из прегледаних одлука (рубрика “Кратке вести из судске праксе - грађанско право” и рубрика “Кратке вести из судске праксе – кривично право”). 

3. У сарадњи са судском управом, обављају и друге послове из области рада Службе за информисање.