ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОСНОВНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ

Назив органа и седиште: Основни суд у Новом Саду

                                                Сутјеска улица број 3

                                                   21101 Нови Сад

                                                    Република Србија

Матични број: 08864365

Порески идентификациони број: 106399502

Шифра делатности: 8423

Регистарски број: 8227493650

Интернет презентација: www.ns.os.sud.rs

Адреса електронске поште: e-pisarnica@ns.os.sud.rs; uprava@ns.os.sud.rs

Број телефона централе суда: 021/4876-100

Број телефона управе суда: 021/4876-360

Факс: 021/451-071

Жиро рачуни:

-          редован жиро рачун: 840-1620-21

-          таксе: 840-29663845-79; модел: 97; позив на број: 26-223-106399502

-          депозит: 840-283802-91

-          казне и трошкови поступка: 840-29629845-35

 

Судску управу Основног суда у Новом Саду чине:

председник суда, судија Тамара Радовић, соба број 255 II спрат.

Заменици председника суда :

судија Милица Јанча - први заменик председника судазаменик председника парничног одељења и руководилац судске праксе за грађанску област, соба 277 II спрат.                                         

судија Јелена Тороман - други заменик председника судасоба 273а II спрат.

Управитељ суда - Зорица Стајић, соба 256 II спрат.

Секретар суда Нина Јевић Королија, соба 256 II спрат.

Судијски помоћници у судској управи:

судијски помоћник Јована Ђордан, соба 256 II спрат

судијски помоћник Татјана Мисирача, соба 256 II спрат  

Шеф записничара и дактилографа - Милева Матијевић, соба 257 II спрат

Административно технички секретар - Татјана Станојевић, соба 255 II спрат

Референт судске управе:  Душко Мамутовић и Милош Стојковић, соба 257 II спрат

 

По Захтевима за приступ информацијама од јавног значаја поступа судска управа Основног суда у Новом Саду, па исте можете упутити на: uprava@ns.os.sud.rs 

 

Сарадња са медијима: 

Представници средстава јавног информисања могу контактирати Службу за информисање Основног суда у Новом Саду путем нове мејл адресе: infosluzba@ns.os.sud.rs,  као и на број телефона Портпарола суда: 064 8890-970.

Портпарол суда - Свјетлана Радовановић и Сања Жигић

Руководилац Службе за информисање - судија Ивана Карапанџић

Заменици руководиоца Службе за информисање - судија Милица Јанча и судија Милијана Ташин 

Члан Службе за информисање - судија Снежана Грозданић 

 

Чланови Службе за информисање су:

Секретар суда - Нина Јевић Королија

Судијски сарадници - Драган Петронијевић

 

Седиште Основног суда у Новом Саду се налази у судској згради у улици Сутјеска брoј 3 у Новом Саду.

У седишту суда налазе  се судска управа, судска одељења и то: одељење за претходни поступак, кривично одељење, парнично одељење, део ванпарничног одељења, одељење радних спорова, одељење породичних спорова, извршно одељење, одељење судске праксе, судске писарнице, архива, рачуноводство суда, служба за информатичке послове и техничка служба.

У седишту Основног суда у Новом Саду обављају се и други послови ван оквира вршења судске власти, и то: међународна овера и издавање уверења по захтевима грађана.

Део ванпарничног одељења Основног суда у Новом Саду се налази у згради на Булевару Ослобођења број 58, у којој је смештен Прекршајни суд у Новом Саду.

Пријемене канцеларије ван седишта Основног суда у Новом Саду се налазе:

-          у Бачком Петровцу, ул. 14. Војвођанске словачке бригаде број 1

-          у Беочину, ул. Светосавска бб

-          у Жабљу, ул. Николе Тесле број 45

-          у Темерину, ул. Новосадска број 385

-          у Тителу, ул. Главна број 14/а

У свим наведеним зградама налазе се одељења за пријем писмена.

 

НАДЛЕЖНОСТ ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

Законом о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије", број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - одлука УС) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014. године основан је и Основни суд у Новом Саду, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), чланом 3 тачка 40 прописано је да је Основни суд у Новом Саду надлежан за територије општина Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за Град Нови Сад.

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Имајући у виду наведено, у  Oсновном суду у Новом Саду поступа се у парничноj, ванпарничној, извршној материји, материји извршења кривичних санкција, кривичној материји, материји радних и породичних спорова, као и материји пружања међународне правне помоћи.