Јавност рада

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештења јавности о раду суда и судским поступцима председник суда, судије и судско особље дужни су, у складу са Судским пословником, да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку. Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан начин.

 

По Захтевима за приступ информацијама од јавног значаја поступа судска управа Основног суда у Новом Саду, па исте можете упутити на: uprava@ns.os.sud.rs 

 

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА 

 

Представници средстава јавног информисања могу контактирати Службу за информисање Основног суда у Новом Саду путем нове мејл адресе: infosluzba@ns.os.sud.rs,  као и на број телефона Портпарола суда: 064 8890-970.

Руководилац Службе за информисање - судија Ивана Карапанџић

Заменици руководиоца Службе за информисање - судија Милица Јанча и судија Милијана Ташин 

Члан службе за информисање - судија Снежана Грозданић 

 

Чланови Службе за информисање су:

Секретар суда - Нина Јевић Королија

Портпарол суда - Свјетлана Радовановић и Сања Жигић

Судијски сарадници - Сања Жигић и Драган Петронијевић

 

 

ФОТОГРАФИСАЊЕ, ВИДЕО И ЗВУЧНО СНИМАЊЕ

 

Уз писано одобрење председника суда, у суду је дозвољено фотографисање, аудио и видео снимање. Захтев за фотографисање или снимање зграде у Седишту Основног суда у Новом Саду, који се налази у згради правосудних органа на адреси Сутјеска 3, подноси се вршиоцу функције председника Основног суда у Новом Саду. Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима (испред суднице и у самој судници) у циљу приказивања снимка, обавља се по одобрењу председника овог Суда, уз предходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње. Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку. Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање, обавља се под надзором судије-председника већа, на начин који не ремети ток суђења и ред у судници.