Међународна овера

Послове међународне овере можете обавити у нашој служби међународне овере, у Седишту суда у Новом Саду, у приземљу на шалтеру овере , сваког радног дана у интервалу од 9-13 часова. Референт овере је Миливој Гајић, контакт тел. 021/4876-100, лок. 190.

 

За оверу је потребно:

 

-          документ који се оверава

-          фотокопија документа који се оверава

 

Износ таксе за оверу:

 

дипломе, потврде и изводе од матичара, овера пуномоћи 2.090,00 динара (сваки наредни примерак још 190,00 динара).

 

за преводе, изјаве, пуномоћи и друго 560,00 динара (сваки наредни примерак још 70,00 динара)

 

Журо рачун: 840-29663845-79

Број модела: 97

Позив на брoj: 26-223-106399502

 

"APOSTILLE" је потврда (печат) којом се, сходно наведеној Хашкој конвенцији, уместо легализације (оверавања) јавних исправа у међународном правном саобраћају, потврђује веродостојност потписа, својство потписника јавне исправе и истинитост печата или жига којим је исправа снабдевена.

 

Хашка Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа, поједноставила је поступак легализације у односима између уговорних страна, па јавна исправа подлеже једном оверавању надлежног тела државе која је исправу издала.

 

Оверавањем исправе потврђује веродостојност печата и потписа који су стављени на исправу, али не и њен садржај. Документ оверен овим штамбиљем ослобођен је било какве даље овере и подобан је за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције.

 

Јавне исправе су писмена која издају надлежни органи о чињеницама о којима воде службену евиденцију. Издају се у прописаној форми и снабдевене су потписом овлашћеног лица и отиском печата органа који их издаје. Јавне исправе су: уверења, дипломе, сведочанства и сл

 

Приватне исправе су својеручно потписана писмена саопштења издаваоца исправе. Приватне исправе су: изјаве, пуномоћја, сагласности и сл.

 

Јавне исправе издате у Републици Србији могу се употребити у другој земљи само ако су оверене у складу са Хашком Конвенцијом о укидању потребе легализације страних јавних исправа, од 1961. године.

 

За коришћење страних јавних исправа у међународном правном промету претходно је потребно спровести поступак њихове легализације, осим ако двостраним или вишестраним међународним уговорима није предвиђено другачије.

 

Када надлежни орган потврди-овери, потписом овлашћеног лица и службеним печатом органа, својеручни потпис издаваоца приватне исправе она добија елементе јавне исправе, осим доказне снаге.

 

У свакодневном пословању, а нарочито у вези са оверавањем исправе за употребу у иностранству, суд је дужан да обрати пажњу на садржај и читкост појединих писмена и исправа које се оверавају, на квалитет хартије, отисак печата и на све друго што је од значаја за спољни изглед писмена и исправе.

 

Ако писмено не одговара условима из претходног става тако да би могло да штети угледу земље, председник ће ускратити оверу писмена и упутити подносиоца да поднесе уредно писмено, које је и по спољном изгледу подобно за употребу у иностранству.