ЈАВНОСТ РАДА У СУДУ

 

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештења јавности о раду суда и судским поступцима председник суда, судије и судско особље дужни су, у складу са Судским пословником, да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку. Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан начин.

 

 

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

 

Обавештење за медије о раду суда и појединим предметима даје председник суда или лице задужено за информисање (портпарол) или посебна служба за информисање.  У Основном суду у Новом Саду председник суда је именовао портпароле суда, судијске помоћнике Свјетлану Радовановић и Милоша Стојшића задужене за информисање. Представници средстава јавног информисања могу добити информације о раду суда и појединим поступцима за које постоји веће интересовање јавности од судијских помоћника Милоша Стојшића и Свјетлане Радовановић, број телефона 064/8890-970.

 

Основни суд у Новом Саду има веб презентацију www.os.ns.sud.rs која садржи информације о организацији, надлежности и унутрашњем уређењу суда.

 

 

ФОТОГРАФИСАЊЕ, ВИДЕО И ЗВУЧНО СНИМАЊЕ

 

Уз писано одобрење председника суда, у суду је дозвољено фотографисање, аудио и видео снимање. Захтев за фотографисање или снимање зграде у Седишту Основног суда у Новом Саду, који се налази у згради правосудних органа на адреси Сутјеска 3, подноси се вршиоцу функције председника Основног суда у Новом Саду. Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима (испред суднице и у самој судници) у циљу приказивања снимка, обавља се по одобрењу председника овог Суда, уз предходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње. Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку. Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање, обавља се под надзором судије-председника већа, на начин који не ремети ток суђења и ред у судници.