ПочетнаИздавање уверења

Издавање уверења

Основни суд у Новом Саду издаје :

- Уверењe  да се против физичког лица не води кривични поступак

Уверење се издаје на основу података за које се води службена евиденција Основног суда у Новом Саду и Вишег суда у Новом Саду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине), као и евиденција Основног јавног тужилаштва у Новом Саду и Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, за физичка лица која имају пребивалиште на територији надлежности суда, на свим језицима који су у службеној употреби у Основном суду у Новом Саду: српском, мађарском, словачком и русинском. 

- Уверење о бракоразводном поступку
- Уверење о нелишавању родитељског старања
- Уверење о одређивању мере заштите од насиља у породици

За преузимање образаца за издавање уверења кликните на одговарајуће линкове изнад.


Захтеве за издавање уверења можете преузети и у сутерену зграде правосудних органа у Новом Саду у соби број 1.

Уз захтев морате приложити и 
- копију личне карте (уколико је лична карта са чипом-очитана) или пасоша лица којем се издаје уверење
- доказ о извршеној уплати судске таксе за издавање уверења која износи 190,00 дин. и уплаћује се на ж.р. 840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502, односно судске таксене марке у укупном износу од 190,00 дин.
- лица која се воде као незапослена у евиденцији код Националне службе за запошљавање. су ослобођена плаћања судске таксе (доставити уверење)

Таксу за издавање уверења не плаћају лица која се воде као незапослена у евиденцији код Националне службе за запошљавање.

Основни суд у Новом Саду издаје:

Уверење да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уверење се издаје за домаћа правна лица, као и представништва или огранке страног правног лица, која имају седиште на територији из надлежности Основног суда у Новом Саду.
Захтев за издавање уверења подноси се на меморандуму правног лица који мора садржати: назив фирме, седиште фирме, мат.број, ПИБ и сврха издаванја уверења. Уз захтев морате приложити и 
- доказ о извршеној уплати судске таксе за издавање уверења која износи 190,00 дин. и уплаћује се на ж.р. 840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502.

Уверење за правна лица могу преузети:
− законски заступник са оригинал изводом из АПР-а на увид или печатом правног лица;
− лица са пуномоћјем на меморандуму фирме за преузимање уверења суда.

Основни суд у Новом Саду издаје и друга уверења о подацима за које се води службена евиденција Основног суда у Новом Саду.

Уз захтев морате приложити и

- копију личне карте (уколико је лична карта са чипом-очитана) или пасоша лица којем се издаје уверење- доказ о извршеној уплати судске таксе за издавање уверења која износи 190,00 динара и уплаћује се на ж.р. 840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502, односно судске таксене марке у укупном износу од 190,00 динара.

Захтеви се могу поднети сваког радног дана у периоду од 9:00-14:00 часова, у сутерену зграде правосудних органа у Новом Саду на адреси Сутјеска 3 у Новом Саду соба бр. 1.

Основни суд у Новом Саду издаје уверења најкасније у року од три радна дана

Све детаљније информације можете добити на бр.тел 021/4876-192.