Судска управа

Судска управа обавља послове унутрашње организације у суду и обезбеђује услове за правилан и благовреман рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду
 • старање о благовременом и уредном обављању послова у суду
 • позивање и распоређивање судија поротника
 • разматрање притужби и представки
 • вођење статистике и израда извештаја
 • финансијско и материјално пословање суда
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља
 • послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду на   коришћење
 • послови везани за односе са јавношћу и комуникацију са медијима
 • послови праћења судске праксе
 • послови обиласка притворених малолетника и упознавања са њиховим проблемима, послови вођења уписника према врстама васпитних мера
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда

 

Судску управу Основног суда у Новом Саду чине:

 

Председник суда, судија Тамара Радовић  соба број 254 II спрат

 

Заменици председника суда:

 • Судија Татјана Паклединац  је први заменик председника суда и председник Извршног одељења, соба 32 приземље

 • Судија Сандра Гавански је заменик председника суда и председник Кривичног одељења, соба 167 I спрат

 • Судија Дубравка Кнежевић је заменик председника суда и председник Грађанског одељења, соба 110 I спрат

Управитељ суда Зорица Стајић

 

 

Секретар суда 

 

 

Портпарол суда:

 • Судијски помоћник Основног суда  у Новом Саду Глигор Ненић

 

 

Руководилац Службе за информационе технологије Милош Родић

Судијски помоћници у судској управи:

 • Јована Ђордан соба 256 II спрат

Административно-технички секретар:

 • Татјана Станојевић соба 254 II спрат

Референт међународне овере:

 • Миливој Гајић приземље

Референти судке управе:

 • Оливера Бужанчић соба 255 II спрат
 • Душко Мамутовић соба 255 II спрат