Председник суда

 Председница Основног суда у Новом Саду судија Анђелка Станојевић

CURRICULUM VITAE

 • Рођена у Новом Саду.
 • Основну школу завршила у Новом Саду, а затим Карловачку гимназију у Сремским Карловцима – правни смер.
 • Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, са просечном оценом 8,66 и стекла звање дипломирани правник, након чега је радила као приправник у Општинском суду у Новом Саду.
 • Након положеног правосудног испита радила у Одељењу за буџет, привреду и друштвене делатности и послове Скупштине и Извршног одбора Општинске управе Сремски Карловци као стручни сарадник за имовинско правне послове.
 • Као стручни сарадник (судијски помоћник) у Општинском суду у Новом Саду радила у Ванпарничном одељењу у којем је до избора за судију, самостално водила оставинске постуке и израђивала нацрте одлука након окончања тих поступака, под надзором судије у истом Одељењу.
 • За судију Општинског суда у Новом Саду је изабрана Одлуком Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“ број 70/03), а на судијску функцију је ступила 16.07.2003. године. Судијску функцију у Грађанском одељењу наведеног суда, у материји општа парница, обављала је до 31. децембра 2009. године. У току обављања судијске функције, до краја 2009. године је похађала неколико семинара и програма стручног усавршавања из области грађанског права, као и права Европске уније, у организацији Правосудног центра и Врховног суда Србије.
 • Дана 01. јануара 2010. године јој је престала судијска функција на основу Закона о судијама («Сл. гласник РС» бр. 116/08 и 58/09) из разлога што није поново изабрана за судију на конкурсу за избор судија у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији, који је Висококи савет судства расписао дана 15. јула 2009. год.
 • У периоду од 01. фебруара 2010. године до 18. новембра 2011. године је обављала послове Генералног секретара Универзитета у Новом Саду. У оквиру наведених послова, између осталог, учествовала је у раду органа Универзитета и њихових помоћних и саветодавних тела, а по овлашћењу Ректора Универзитета присуствовала седницама Конференције универзитета Србије, чији су чланови сви акредитовани универзитети у Републици Србији, те учествовала у више пројеката чији је главни носилац или учесник био Универзитет у Новом Саду, у оквиру програма Европске уније ТЕМПУС чији је циљ реформа и модернизација високог образовања у партнерским земљама, као и на неколико семинара и конференција у оквиру истог програма, а који су били у организацији ТЕМПУС канцеларије за Србију или Универзитети у партнерским земљама.
 • За судију Основног суда у Новом Саду је изабрана Одлуком Високог савета судства од 06. октобра 2011. године, којом Одлуком јој је усвојен приговор поднет против Одлуке истог органа од 14. јуна 2010. године. На судијску функцију је поново ступила дана 21. новембра 2011. године, од када је распоређена у Грађанско одељење Основног суда у Новом Саду и поступа у предметима у материји општа парница.
 • Решењем вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду постављена је за вршиоца функције Председника Основног суда у Новом Саду.
 • Одлуком Народне Скупштине Републике Србије од 23.05.2014. ("Сл.Гласник РС" број 55/14) изабрана за председника суда.
 • Говори Енглески језик.
 • Живи у Новом Саду са супругом, нема деце.