ПочетнаСарадња са медијима

Сарадња са медијима

Председник суда, судије и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове за јавност рада суда и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Представници средстава јавног информисања могу добити информације о раду суда и појединим поступцима за које постоји веће интересовање јавности од судиског помоћника Светлане Митровић 064/8890-970.

 Уз писано одобрење председника суда, у суду је дозвољено фотографисање, аудио и видео снимање.

Захтев за фотографисање или снимање зграде у Седишту Основног суда у Новом Саду, који се налази у згради правосудних органа на адреси Сутјеска 3, подноси се вршиоцу функције председника Основног суда у Новом Саду.

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима (испред суднице и у самој судници) у циљу приказивања снимка, обавља се по одобрењу председника овог Суда, уз предходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање, обавља се под надзором судије-председника већа, на начин који не ремети ток суђења и ред у судници.