ОВЕРА

По одредбама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/14 и 22/15), Основни суд у Новом Саду од 01.03.2017. године није више надлежан за оверавање потписа, рукописа и преписа,

те стога грађани више неће бити у могућности да наведене послове обаве пред овим судом, осим за општине Бачки Петровац, Жабаљ, Тител и Сремске Карловце, у којима Основни суд у Новом Саду, поред општинске управе, као поверени посао задржава надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа и након 01.03.2017. године, а све до именовања јавних бележника за ове општине.

 

Основни суд у Новом Саду послове овере обављаће искључиво у својим пријемним канцеларијама у општинама Бачки Петровац, Жабаљ и Тител за грађане који имају пребивалиште на територији ових општина, док ће се за грађане који имају пребивалиште на територији општине Срмски Карловци ови послови вршити у седишту Основног суда у Новом Саду, у Згради правосудних органа, ул. Сутјеска број 3.