ПочетнаСаопштења за јавностповодом најављеног штрајка Гордане Којић

поводом најављеног штрајка Гордане Којић

У циљу потпуног и правовременог информисања јавности поводом најављеног штрајка Гордане Којић из Новог Сада, Основни суд у Новом Саду издаје следеће:

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поступак на који се именована позива вођен је пред Основним судом у Новом Саду по тужби тужиоца Радослава Баџе из Ветерника, против туженог Марка Којића из Ветерника, ради раскида уговора о закупу и исељења.

Тужба са прилозима туженом Марку Којићу достављена је путем овлашћених службених лица ПУ у Новом Саду дана 10.05.2013. године, те је истовремено решењем овог суда тужени поучен о обавези давања одговора на тужбу и последицама пропуштања да то учини.

Како тужени није у остављеном року од 30 дана од дана достављања тужбе, дао одговор на тужбу, суд је 14.06.2013. године донео пресуду због пропуштања којом је усвојио тужбени захтев тужиоца у целости.

Одлучујући о жалби пуномоћника туженог, који се позивао да туженом никада није достављена тужба на одговор, Апелациони суд у Новом Саду дана 24.02.2014. године потврдио је наведену пресуду због пропуштања Основног суда у Новом Саду.

Апелациони суд у Новом Саду је у свом образложењу навео да је потврда о извршеном достављању тужбе уредна и у складу са законом, те да тужени Марко Којић није у жалби против пресуде због пропуштања довео у сумњу истинитост чињеница изнетих у доставници, нити правилност њеног састављања, из којих разлога Апелациони суд налази да није било незаконитог поступања, нити повреда парничног поступка.

Доношењем одлуке Апелационог суда у Новом Саду овај поступак је правоснажно окончан.

Након тога, тужени Марко Којић је поднео предлог за понављање поступка, али је исти решењем Основног суда у Новом Саду од 28.04.2014. године одбачен уз образложење да су наводи из предлога идентични наводима из жалбе о којој је Апелациони суд већ одлучивао.

Обзиром да је на решење о одбачају предлога за понављање поступка тужени изјавио две жалбе, када се испуне законски услови, списи предмета биће достављени надлежном другостепеном суду који ће испитати законитост и правилност решења овог суда.