ПочетнаПријем поште и писарнице

Пријем поште и писарнице

ПРИЈЕМ ПОШТЕ:

Странке, други учесници у поступку, као и њихови пуномоћници или законски заступници писмена предају лично у пријемну канцеларију суда или преко ПТТ службе (писма, телеграми итд).

Основни суд у Новом Саду сву пошту прима преко пријемне канцеларије у Седишту суда и пријемних канцеларија, и то у:

- Бачком Петровцу, ул. 14. Војвођанске словачке бригаде бр. 1 (уторак),

- Беочин, ул. Светосавска бб (четвртак),

- Жабљу, ул. Николе Тесле бр. 45 (среда),

- Темерину, ул. Новосадска бр. 385 (понедељак) и

- Тителу, ул. Главна бр. 14/а (среда),

а у радно време суда предвиђено за рад са странкама (8:00-14:00 часова).

Пријемна канцеларија у Седишту суда у Новом Саду налази се у приземљу зграде правосудних органа, соба бр.39-ц.

 

СУДСКА ПИСАРНИЦА:

Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове у вези са предметима из надлежности Основног суда у Новом Саду, а нарочито вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, послове архиве и експедиције, састављање извештаја о раду судија.

  • Радом судске писарнице Основног суда у Новом Саду руководи управитељ судске писарнице Маријана Мркша, соба бр. 36.

 

Писарница Основног суда у Новом Саду има следеће одсеке:

  • парнични одсек /парнична писарница/ шеф одсека Милојковић Слађана, налази се у приземљу соба број 39-б, телефон: 021/4876-179.
  • кривични одсек /кривична писарница/ шеф одсека Бркић Зорица, налази се у приземљу зграде соба број 26-ц, контакт телефон: 021/4876-155.
  • извршни одсек /извршна писарница/ шеф одсека Зорица Граховац, налази се у приземљу соба број 25 и 39, контакт телефон: 021/4876-137.
  • ванпарнични одсек /ванпарнична писарница/ шеф одсека Маловић Ана, налази се у Новом Саду, Булевар Ослобођења 58, контакт телефон: 021/417-627.

Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Основном суду у Новом Саду, односно који су завршени и архивирани, као и све остале информације у вези са истима, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској писарници у радно време суда предвиђено за рад са странкама (8-14 часова) и то:

- за парничне предмете- на шалетру парничне писарнице овог суда, соба број 39б, у приземљу зграде правосудних органа,

- за кривичне предмете- у кривичној писарници овог суда, соба број 26ц, у приземљу зграде правосудних органа,

- за извршне предмете- на шалтеру извршне писарнице овог суда, соба број 1, у сутерену зграде правосудних органа,

- за ванпарничне предмете који су у току - ванпарнични одсек, у згради на адреси, Булевар ослобођења бр. 58,

- за ванпарничне предмете који су архивирани- у архиви Основног суда у Новом Саду, у сутерену зграде. 

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником (обрасце за увид у списе предмета и фотокопирање списа, можете преузети овде).

Уколико је предмет у току пред овим судом, о основаности захтева за увид и фотокопирање списа предмета одлучује поступајући судија, а ако се захтев односи на архирвирани спис предмета, о поднетом захтеву одлучује председник суда.

Према одредбама Закона о судским таксама за извештаје и податке који се од суда траже из завршених предмета плаћа се такса у износу од 390,00 динара, при чему се за препис плаћа и 20,00 динара по страници текста изворника.