Ванпарнични поступак

У овом одељку цитиране су поједине одредбе Таксене тарифе које се односе на утврђивање вредности такси у различитим врстама ванпарничних поступака који се воде пред судовима опште надлежности.

Тарифни бр. 4

Став (1) За предлог да се покрене поступак у ванпарничним стварима које нису обухваћене посебним одредбама којим се прописује плаћање такси у појединим врстама ванпарничног поступка, плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

Став (2) За жалбу против одлуке првостепеног суда, плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

Тар. бр. 5

За коначну одлуку првостепеног суда у ванпарничним стварима из тарифног броја 4. плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

Тар. бр. 6

За судска поравнања у свим ванпарничним стварима, плаћа се такса предвиђена у тарифном броју 3, али она не може бити већа него што је прописано за одлуку у тарифном броју 5.

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

1. Поступак за расправљање заоставштине

Тар. бр. 7

За расправљање заоставштине у првостепеном поступку плаћа се такса према чистој вредности заоставштине, и то:

 • до 5.000,00 динара вредности - 590,00 динара
 • преко 5.000,00 до 20.000,00 динара вредности - 590,00 динара увећано за 2% од вредности заоставштине
 • преко 20.000,00 до 50.000,00 динара вредности - 1.370,00 динара увећано за 1,5% од вредности заоставштине
 • преко 50.000,00 до 200.000,00 динара вредности - 2.800,00 динара увећано за 1% од вредности заоставштине
 • преко 200.000,00 динара вредности - 6.700,00 динара увећано за 0,5% вредности заоставштине, а највише 75.000,00 динара

Тар. бр. 8

За жалбу против решења о наслеђу или о испоруци плаћа се такса из тарифног броја 7. према чистој вредности заоставштине.

2. Поступак састављања и чувања тестамента

Тар. бр. 9

Став (1) За састављање судског тестамента и међународног тестамента, као и за чување или опозив тестамента у суду, плаћа се по 980,00 динара.

Став (2) За враћање тестамента који се налази на чувању у суду, плаћа се 290,00 динара.

3. Поступак за деобу

Тар. бр. 10

За предлог да се спроведе деоба заједничке ствари или имовине, за одлуку по предлогу за деобу, за жалбу против одлуке по предлогу, као и за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900,00 динара.

НАПОМЕНА:

За деобу у оставинском поступку не плаћа се такса из овог тарифног броја, под условом наведеним у напомени под бројем 6. уз тарифни број 7.

4. Поступак за уређење међа (граница)

Тар. бр. 11

За предлог за уређење међа, за одлуку по предлогу, за жалбу против одлуке по предлогу, као и за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900,00 динара.

5. Поступак за судски поништај исправа (амортизација)

Тар. бр. 12

Став (1) За предлог да се спроведе поступак за поништај исправе и за жалбу против одлуке о предлогу, плаћа се по 980,00 динара.

Став (2) За одлуку по предлогу плаћа се такса према вредности исправе, и то:

 • до 5.000,00 динара вредности - 980,00 динара
 • преко 5.000,00 до 20.000,00 динара вредности - 980,00 динара увећано за 4% вредности исправе
 • преко 20.000,00 до 50.000,00 динара вредности - 2.500,00 динара увећано за 2% вредности исправе
 • преко 50.000,00 динара вредности - 4.500,00 динара увећано за 1% вредности исправе, а највише 9.800,00 динара

Став (3) Ако на исправи није означена вредност, плаћа се 980,00 динара.

6. Поступак овере потписа, рукописа, преписа и превода

Тар. бр. 13

Став (1) За молбу, усмену или писмену, којом се тражи оверавање потписа, рукописа или преписа, плаћа се 70,00 динара.

Став (2) Плаћа се 160,00 динара за:

 • оверу сваког потписа, односно рукописа
 • оверу потписа судског преводиоца на преводима ради њихове употребе у земљи
 • оверу рукописа, за сваки лист рукописа формата А4
 • оверу преписа или фотокопије, за сваки лист формата А4

Став (3) Плаћа се 490 динара за:

 • оверу потписа судског преводиоца на преводима ради њихове употребе у иностранству
 • оверу потписа на пуномоћју

Став (4) За молбу, усмену или писмену, којом се тражи овера потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству, плаћа се 190,00 динара. За оверу потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству плаћа се 1.900,00 динара.

Став (5) За оверу потписа на уговорима, плаћа се и то:

 1. За новозакључене уговоре чија је вредност:
  • до 10.000,00 динара вредности - 980,00 динара
  • од 10.000,00 до 100.000,00 динара вредности - 980,00 динара увећано за 1% вредности уговора
  • преко 100.000,00 до 1.000.000,00 динара вредности - 2.900,00 динара увећано за 0,5% вредности уговора
  • преко 1.000.000,00 динара вредности - 12.600,00 динара увећано за 0,25% од вредности уговора, а највише 39.000,00 динара
 2. Ако је вредност уговора непроцењива, за оверу потписа плаћа се 1.900,00 динара
 3. За оверу продужења рока важења уговора, плаћа се 50% од таксе из тачке 1, односно 2. овог става
 4. За оверу потписа уговора о поклону, плаћа се 50% од таксе из тачке 1. односно 2. овог става