Остали предмети

У овом одељку цитиране су одредбе Таксене тарифе које се односе на судски депозит, поступак подношења изузећа поступајућег судије, одлагање извршења кривичних санкција, издавање потврде правоснажности и извршности и износ таксе за опомену којом се неко лице позива да плати таксу.

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ

Тарифни број 35

За чување (депозит) новца, ствари и вредносних папира на захтев странке, плаћа се годишње 2% од вредности депонованих ствраи.

НАПОМЕНА:

  1. Ова такса не плаћа се на депозит који се полаже на захтев државних органа, ако се подигне у року
  2. Такса се плаћа за прву годину унапред, а за остале године приликом подизања депозита. Започета година рачуна се као цела. У случају преноса депозита из једног у други суд, а на захтев депонента, за пренос се плаћа износ једногодишње таксе
  3. Ако се вредност ствари не може проценити по њиховој природи, извршиће се процена од стране вештака на трошак депонента
  4. За писмени или усмени захтев да се приме на чување новац, ствари или вредносни папири, не плаћа се такса

Тарифни број 38

Став (1) За предлог странке да суд постави судију или председника избраног суда, плаћа се 590,00 динара.

Став (2) За предлог о изузећу судије избраног суда, плаћа се 590,00 динара.

Став (3) За издавање потврде о правноснажности или извршности пресуде избраног суда, плаћа се 980,00 динара.

НАПОМЕНА:

Не плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја ако је предлог за постављање председника избраног суда поднео избрани судија.

Тарифни број 39

Став (1) За опомену којом се неко позива да плати таксу коју је био дужан да плати и без опомене, плаћа се 390,00 динара.

Тарифни број 40

Став (1) За одлуку којом се одбацује или одбија захтев за изузеће судије, судије поротника, председника суда, јавног тужиоца и других службених лица, плаћа се такса у износу од 590,00 динара.

Став (2) У решењу из става (1) овог тарифног броја, суд ће опоменути странку да је дужна да плати таксу у року од пет дана од дана пријема одлуке.

Тарифни број 41

Став (1) За молбу којом се тражи одлагање извршења кривичне санкције, плаћа се 590,00 динара.

Став (2) За одлуку првостепеног суда по молби, плаћа се 980,00 динара.

Став (3) За жалбу на одлуку првостепеног суда плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.

Став (4) За одлуку другостепеног суда плаћа се такса из става (2) овог тарифног броја.