ПочетнаМедијација

Медијација

„ИНФО-СЛУЖБА“ ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

 

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је Основни суд у Новом Саду формирао „Инфо-службу“ за подршку у решавању спорова путем посредовања (медијације) чији је циљ да пружи све релевантне информације грађанима и странкама о могућности постизања мирног решавања спорова.

Све додатне информације које вас интересују можете добити од стране судије Татјане Пакладинац и судије Тање Дробњак и то:

-путем телефона +381 64 8890 995

-путем електронске поште-слањем на е-маил адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Посредовање или медијација је поступак мирног вансудског решавања спорног односа у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника (медијатора) који као неутрална и непристрасна лица коришћењем посебних техника и усмеравањем комуникације између сукобљених страна, помажу у преговорима чији је циљ постизање заједнички прихватљивог споразума о решавању сукоба или спора. 

Медијација се може покренути пре или у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима и све до окончања извршног поступка. Поступак медијације је хитан и најчешће се окончава у року 30-60 дана.

Медијатор је треће лице, неутрална страна која странама у спору помаже да успоставе комуникацију и пронађу заједничко прихватљиво решење. Медијатор је  непристрасан и има једнак третман према свим странама у спору.

Медијатор помаже учесницима да сагледају своје позиције и интересе, помаже да се успостави и води дијалог између страна у поступку. Медијатор нема право да доноси одлуку нити да намеће могућа решења.

Медијатор мора у потпуности да поштује поверљивост поступка, забрањено је да преноси ток медијације, као и своје мишљење ван поступка медијације, а посебно поступајућем судији или надлежном органу.

Поступак посредовања-медијације могућ је у свим спорним односима а нарочито  у имовинско-правним односима физичких и правних лица, у породичним, привредним, управним, споровима из области заштите животне средине, потрошачким споровима, као и у свим спорним односима у којима посредовање одговара природи спорних односа, у којима стране могу слободно да располажу и може да помогне њиховом разрешењу уколико законом није прописана искључива надлежност суда или другог органа. Посредовање је могуће и у кривичним и прекршајним стварима у погледу имовинско-правног захтева и захтева за накнаду штете  код кривичних дела  за која се гони по приватној тужби, као и у радним споровима ако посебним законом није другачије прописано.

 Одлука

 Позив за медијаторе

 Регистар посредника